معرفی

تعداد بازدید:۱۵۶۴

دکتر مژگان خان بابازاده

مرتبه علمی: دکتری تخصصی

مدیریت آموزشی: مدیریت آموزشی

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۶-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۳۹۹