اخذ دانشنامه و ریزنمرات

تعداد بازدید:۱۴۷۴

مدارک لازم جهت اخذ دانشنامه وریزنمرات کلیه مقاطع بغیرازمقطع تخصصی پزشکی

1.فرم تکمیل شده درخواست(قابل دانلود ازسایت دانشگاه).

2. اصل گواهی پایان یامعافیت ازطرح نیروی انسانی وتصویر آن.

3.اصل گواهی تسویه حساب ازصندوق رفاه دانشجویان(قابل اخذ ازصندوق رفاه شهرمحل سکونت یامحل تحصیل).

4.اصل کارت پایان یامعافیت ازخدمت نظام وظیفه وتصویرپشت وروازآن (برای آقایان).

5.اصل پروانه دائم وتصویرآن برای رشته های دارای پروانه.

6.دوقطعه عکس 4*3بازمینه سفید وتصویرکارت ملی.

   7.فیش بانکی به مبلغ 000/10(ده هزار) ریال بعنوان حق تمبربه حساب شماره540100004001000901001082 خزانه داری کل کشور(قابل واریزدرشعب کلیه بانکها).

8.عودت گواهینامه موقت تحصیلی درصورت اخذ.

9. اصل وتصویردانشنامه ومجوزتحویل مدارک مقطع تحصیلی قبلی دانشگاهی(برای دانش آموختگان چندمقطعی).

   10.اصل گواهی انجام کاردرداخل کشورصادره ازسازمان دولتی یابخش خصوصی معتبر. برای پذیرفته شدگان باسهمیه منطقه1وآزادوایثارگران بمد ت یک برابرومناطق 2و3ومناطق محروم دوبرابرمدت تحصیل بلحاظ استفاده ازمزایای آموزش رایگان وسهمیه منطقه ای .

موارد مهم درخصوص گواهی کار

    1-10.تاریخ شروع وپایان کار به روز وماه وسال و نیمه وقت یا تمام وقت بودن اشتغال بایستی قیدشود .

    2-10.بایستی دارای شماره وتاریخ ومهروامضاء معتبرباشد.

    3-10.درمورد کارکنان دولت که درزمان تحصیل اشتغال به کارداشته انداستفاده یا عدم استفاده ازماموریت آموزشی وتاریخ شروع وپایان ماموریت درصورت استفاده ازآن یا سایرتعهدات می بایست قید گردد.

    4-10. گواهی کاردرمطب یامراکزخصوصی بهداشتی ودرمانی بایستی توسط شبکه های بهداشت ودرمان یامعاونت درمان دانشگاه (باقیدمطب فعال برای مطب خصوصی)تایید گردد.

    5-10.درخصوص گواهی کارصادره ازبخش خصوصی معتبربایستی گواهی بیمه تاییدشده ازسازمان تامین اجتماعی درمدت اشتغال بکار یاگواهی کسرمالیات علاوه برگواهی کارارائه گردد.

    6-10.درصورتیکه دانش آموخته درمدت اشتغال بکاربه هردلیل تحت پوشش بیمه قرارنگرفته باشدلازم است تصویراطلاعیه ثبت شرکت یاموسسه خصوصی محل خدمت خودراکه درروزنامه رسمی کشوردرج گردیده باشد،پس ازتایید معاون آموزشی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی ارائه نماید.

    7-10.اعضای رسمی نیروهای مسلح لازم است گواهی انجام خدمت با قیدتاریخ عضویت رسمی واینکه تعهدات به اتمام رسیده وبلامانع بودن تحویل مدارک تحصیلی ارائه نمایند.این دانش آموختگان درصورتیکه بورسیه آن نیروباشندبایستی گواهی کاربمیزان دوبرابرمدت تحصیل بعدازفراغت ازتحصیل ازیگان خدمتی خود ارائه نمایند.

    8-10.مدت طرح نیروی انسانی وخدمت نظام وظیفه (بعدازفراغت ازتحصیل) بمیزان انجام شده بعنوان گواهی کا رمحاسبه میگردد.

    9-10.گواهی کاردرزما ن اشتغال فردبه تحصیل جزء خدمات آموزش رایگان قابل احتساب نمی باشد.

   10-10. مدت دستیاری تخصصی بالینی یامربی دستیاری دندانپزشکی باارائه گواهی ازدانشگاه محل تحصیل بعنوان گواهی کاربرای دانش آموختگان مقطع عمومی رشته های مذکورمحاسبه میگردد.

توضیحات :

     1.گواهی کاربایستی ازواحدصادرکننده ارسال ویادرپاکت دربسته وممهوربه مهرمرکزصادرکننده توسط شخص دانش آموخته ارائه گردد.

2.دانش آموختگانی که فاقدکارکردباشرایط فوق الذکربوده وهمچنین سند تعهد محضری (تعهدخاص) نداشته باشند درصورت ضرورت ونیازبه دانشنامه تحصیلی وریزنمرات می توانند نسبت به خرید تعهدات آموزش رایگان طبق دستورالعمل وتعرفه اعلامی وزارت بهداشت اقدام نمایند.(درمقطع کارشناسی ارشدپس ازاستعلام ازمرکزامورهیاً ت علمی)

3.درصورت عدم امکان مراجعه شخص دانش آموخته اخذ دانشنامه وریزنمرات توسط شخص دیگر باارائه وکالتنامه محضری (وکالت کاری) ومدارک فوق الذکر امکان پذیرمی باشد.                                                                                                                     

                                                                                                                                                     اموردانش آموختگان

 

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۰