معرفی

تعداد بازدید:۹۶۹

کارشناس مسئول امور خدمات ماشینی

علی دلیر

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

پست الکترونیکیa.dalir@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۱۵۵۲۳۵۹

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲ - پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۹