بایگانی آموزشی

تعداد بازدید:۷۱۸

بایگانی آموزشی

رباب ذاکر

تلفن تماس: ۳۳۱۵۲۳۸۵-۰۴۵

 

شرح وظائف مسئول بایگانی آموزش:

تحویل مدارک دانشجویان جهت فارغ التحصیلی به واحدهای مربوطه.

اخذ نامه ‌های مربوط به بایگانی آموزشی دانشجویان از دبیرخانه.

کد گذاری نامه ‌های آموزشی با توجه به مقطع دانشجویان.

درج کد نامه ‌های مربوطه هر دانشجو در دفتر بایگانی.

تفکیک نامه ‌های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد.

بایگانی نامه های دانشجویان در پرونده ‌های مربوطه.

تشکیل پرونده دانشجویی به تفکیک مقطع و سال ورود.

بایگانی نامه ‌های آموزشی دانشجویان.

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۹