امور خدمات ماشینی

تعداد بازدید:۷۶۰

کارشناس مسئول امور خدمات ماشینی

علی دلیر

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

پست الکترونیکیa.dalir@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۱۵۵۲۳۵۹

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲ - پیش شماره ۰۴۵

شرح وظایف

  • به روز رسانی رکوردهای دانشجویان و سوابق آموزشی آنها با توجه به مکاتبات ادارات ثبت نام و پذیرش و فارغ التحصیلان شامل درج تغییرات وضعیت تحصیلی (اخراج، انصراف، انتقال، تغییر رشته) در سیستم آموزش.
  • تهیه آمار درخواستی از حوزه معاونت آموزشی در خصوص تعداد و وضعیت تحصیلی دانشجویان از بدو تأسیس دانشگاه تاکنون.
  • تعریف اطلاعات دانشجویان جدیدالورود ارسالی از سازمان سنجش در هر سال تحصیلی و تکمیل اطلاعات اولیه.
  • آموزش کاربران سیستم سما در حوزه معاونت و دانشکده‌های وابسته و پاسخگویی به منظور رفع ابهامات آنان.
  • تعریف تقویم آموزشی و یازمانبندی نیمسال جدید (شروع ترم، انتخاب واحد، حذف و اضافه.
  • کنترل دسترسی کاربران دانشکده‌ها و دانشجویان و اساتید به سیستم سما

 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۹