اخذ گواهینامه موقت

تعداد بازدید:۸۲۳

مدارک لازم جهت صدورگواهینامه موقت تحصیلی

**** دانش آموختگان در صورت عدم امکان مراجعه می توانند با ارائه وکالتنامه محضری (وکالت کاری) و سایر مدارک یاد شده به شخص دیگر نسبت به اخذ گواهینامه موقت، دانشنامه و ریز نمرات از طریق آن شخص اقدام نمایند. ****

  • گواهی تقسیط یاتسویه حساب بدهی صندوق رفاه دانشجویان قابل اخذازاموردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل یامحل سکونت.

  • فیش بانکی به مبلغ ۱۰,۰۰۰( ده هزارریال) ریال واریز شده بحساب شماره شبا IR 540100004001000901001082 خزانه داری کل کشور بعنوان حق تمبر. (قابل واریز در شعبات تمامی بانک های دولتی و خصوصی) 

  • کارت پایان خدمت یامعافیت نظام وظیفه وکپی پشت وروازآن (برای آقایان).

  • گواهی پایان طرح نیروی انسانی وکپی آن (برای رشته های مشمول طرح).

  • یک قطعه عکس ۴× ۳ با زمینه سفید.

  • کپی کارت ملی (پشت و رو)

  • تکمیل فرم درخواست

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۹