دفتر ارتباط با دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۱۰۰

پر واضح است دانش آموختگان دانشگاه ها علاوه بر مراکز تحقیقاتی بهداشتی و درمانی کشور در اقصی نقاط دنیا در مراکز علمی ،آموزشی و درمانی مشغول به کار و فعالیت بوده و بسیاری از آنها در طول زندگی شغلی و تخصصی خود منشا اثرات قابل توجهی بوده و هستند. از آنجایی که بیش از ۲۵ سال است که دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مختلف علوم پزشکی مشغول است ارتباط دانشگاه با دانش آموختگان توجه ویژه می‌طلبد

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۴۰۰