آشنایی با دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ( ویژه دانشجویان جدیدالورود)

تعداد بازدید:۱۲۰۲

 

قبولین رشته های بهداشت محیط، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای جهت آشنایی با دانشکده خود ( دانشکده بهداشت ) به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک آشنایی با دانشکده بهداشت

قبولین رشته های رادیولوژی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات سلامت جهت آشنایی با دانشکده خود ( دانشکده پیراپزشکی ) به لینک زیر مراجعه کنند.  

لینک آشنایی با دانشکده پیراپزشکی

قبولین رشته های پزشکی ( روزانه و شهریه پرداز ) جهت آشنایی با دانشکده خود ( دانشکده پزشکی ) به لینک زیر مراجعه کنند. 

لینک آشنایی با دانشکده پزشکی

قبولین رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی،  جهت آشنایی با دانشکده خود ( دانشکده پرستاری ) به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک آشنایی با دانشکده پرستاری

قبولین رشته داروسازی (روزانه و شهریه پرداز) جهت آشنایی با دانشکده خود ( دانشکده داروسازی ) به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک آشنایی با دانشکده داروسازی

قبولین رشته دندانپزشکی (روزانه و شهریه پرداز) جهت آشنایی با دانشکده خود ( دانشکده دندانپزشکی) به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک آشنایی با دانشکده دندانپزشکی

قبولین رشته پرستاری گرمی جهت آشنایی با دانشکده خود ( دانشکده پرستاری گرمی ) به لینک زیر مراجعه کنند.

لینک آشنایی با دانشکده پرستاری گرمی

قبولین رشته های پرستاری مشگین و کاردانی فوریتهای پزشکی مشگین جهت آشنایی با دانشکده خود ( موسسه آموزش سلامت مشگین شهر ) به لینک زیر مراجعه کنند. 

 لینک آشنایی با موسسه آموزش سلامت مشگین شهر

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۰