اخذ مدرک تحصیلی رشته های مقاطع تخصصی پزشکی

تعداد بازدید:۴۵۵

اخذ مدرک تحصیلی رشته های مقاطع تخصصی پزشکی

مدارک لازم

1. تصویرمجوزتحویل مدرک دوره دکترای عمومی

2. اصل وتصویردانشنامه دوره دکترای عمومی

3.  اصل وتصویرگواهی پایان تعهدات مقطع تخصص (ضریب k)

4. گواهی انجام کارکه به استنادآن تعهدات ضریب کا پایان یافته است شامل تاریخ دقیق شروع وپایان ضریب کا                      

5. اصل تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان درمقطع تخصص

6. تصویرپروانه دائم پزشکی

7. تصویرمدرک پایان یا معافیت ازطرح نیروی انسانی

8. اصل وتصویرکارت پایان یامعافیت ازخدمت نظام وظیفه برای آقایان

9. یک قطعه عکس 4*3زمینه سفید

10.فیش بانکی بمبلغ 10000(ده هزار) ریال به حساب شماره     540100004001000901001082 IR خزانه داری کل کشور(قابل پرداخت درشعب کلیه بانک ها).

11.گواهی اتمام تعهدات تحصیلی برای دانش آموختگانی که ازکارمندان رسمی سایرموسسات دولتی بوده وباٌموریت آموزشی وارددوره دستیاری شده اندوتعهدی به وزارت بهداشت ندارند ازسازمان متبوع خود     (گواهی کارطبق سندمحضری اخذشده ازسازمان مربوطه).

12.معرفینامه مبنی براتمام تعهدات برای دانش آموختگانی که دراستخدام نیروهای مسلح می باشندازمحل اشتغال خود بجای گواهی کار.

دانش آموختگان عزیزدرصورت عدم امکان مراجعه می توانندباارائه وکالتنامه محضری ازطریق شخص دیگرنسبت به اخذ مدارک تحصیلی خوداقدام نمایند.

                                                   اموردانش آموختگان

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۰